Elektronske publikacije

STUB BILTEN

Broj 1, oktobar 2015

BILTEN Decembar 2016

Broj 2, decembar 2016

BILTEN 2017

Broj 3, decembar 2017

Broj 4, decembar 2018

Broj 5, decembar 2019

EUROPEAN IPR HELPDESK

Fact-Sheet-Inventorship-Authorship-Ownership

Pronalazaštvo, Autorstvo i Vlasništvo

Mnogi ljudi mešaju pojam vlasništva nad Intelektualnom Svojinom (IS) sa pronalazaštvom ili autorstvom, ili ponekad jednostavno nisu svesni njihove različite prirode. Ovaj informator ima za cilj da pojasni pojmove vlasništva, pronalazaštva i autorstva, tako što će objasniti različite karakteristike istih kao i pružiti uvid u način na koji ih je potrebno tretirati, kako bi svaka osoba koja je uključena u kreiranje intelektualnog dobra, mogla pravilno da ih identifikuje i time izbegne potencijalne probleme.

DANUBEPEERCHAINS

Saopštenje za javnost

Transnational benchmark analysis of labour market conditions

Komparativna analiza ekonomske situacije sa akcentom na tržište rada

mapping of competences

Mapping of competencies in key knowledge fields of digitalization

transnational b analysis

Transnacionalna analiza tržišta rada

Metodologija za integraciju postojećih industrijskih sektora u digitalni lanac vrednosti

Analiza najnovijeg statusa strategija EUSDR / S3 partnerskih zemalja

Transnacionalna mapa kompetencija vezana za digitalni lanac vrednosti

Pregled finansijskih i nefinansijskih šema podrške vezanih za digitalnu transformaciju regionalnih industrija

Regionalna analiza sa fokusom na karakteristike tržita rada

BOSS

boss

BOSS metodologija

Metodologija samo-ocenjivanja koja je razvijena u okviru BOSS projekta predviđa probleme sa kojima se student, istraživač, nastavnik ili preduzetnik mogu suočiti prilikom pretvaranja ideje ili istraživanja u poslovnu priliku. Korisnicima se nudi mogućnost da sami procene svoje projekte u dva stuba, zrelost inovacije i potencijal poslovne prilike. Alatom je obihvaćeno 6 dimenzija: tehnologija, tim, tržište, UVP, IP i finansijska sredstva.

CROWDSTREAM

crowdstream

Regionalni profil – Srbija

CrowdFUNDING to mainSTREAM innovation je projekat koji ima za cilj da podrži inovativne kompanije i startape tako što će da olakša pristup alternativnom načinu finansiranja – crowdfunding-u. Jedan od važnih koraka na putu uspostavljanja održivog crowdfunding ekosistema jeste analiza tržišta i ekonomskog potencijala Srbije predstavljena u okviru studije Regional Profile – Serbia. Ovo izdanje je sjajno štivo za one koji žele da se upoznaju sa trenutnom ekonomskom situacijom u Srbiji, crowdfunding potencijalom, SWOT analizom, zakonskim regulativama kao i sa primerima uspešnih crowdfunding kampanja.

market analysis

Analiza tržišta za crowdfunding u Srbiji

Kroz projekat CrowdFUNDING to mainSTREAM Innovation urađena je analiza tržišta u Srbiji koja obuhvata analizu crowdfunding platformi, investicionih fondova i institucija, obrazovnih institucija, malih i srednjih preduzeća i svih drugih strana koje bi mogle da koriste ovaj vid alternativnog istraživanja. Rezultati ove analize zajedno sa primerima dobre prakse oslikavaju uspehe i izazove, ali i spremnost tržišta za alternativne izvore finansiranja u Srbiji. Više možete saznati u samoj publikaciji.

Summary of Stakeholder Meetings Serbia

Zapisnik sa sastanaka na temu “Crowdfunding u Srbiji”

U cilju kreiranja crowdfunding vizija i akcionog plana za podizanje kapaciteta i popularizaciju ovog vida finansiranja u Srbiji, razgovarali smo sa kompanijama, državnim institucijama, klasterima, habovima, biznis inkubatorima o daljim koracima i planu za kreiranje jakog ekosistema koji će koristiti crowdfunding za prikupljanje sredstava i testiranje tržišta.

Crowdfunding u Dunavskom regionu – Baseline Study

Ova studija obuhvata osnovne tipove crowdfundinga u 9 država koje sprovode projekat CrowdStream (Austrija, Bugarska, Mađarska, Hrvatska, Slovenija, Slovačka, Srbija, Crna Gora, Češka). U studiji možete pročitati više o crowdfunding konceptu, platformama i SWOT analize iz partnerskih država.

CrowdStream Leaflet

CrowdStream flajer

Ciljeve, aktivnosti i rezultate projekta, kao i linkove ka društvenim mrežama i internet stranici projekta možete pronaći u CrowdStream flajeru.

Crowdfunding vizije– Srbija

Na osnovu razgovora sa predstavnicima biznis zajednice Srbije (startapima, habovima, biznis inkubatorima) i sa univerzitetima, istraživačkim i državnim institucijama, studentima, kao i na osnovu analize crowdfunding-a u Srbiji, kreirali smo 3 crowdfunding vizije koje će usmeriti dalji razvoj ovog modela finansiranja i testiranja tržišta kod nas. Pogledajte o čemu se radi u priloženoj publikaciji koja je pripremljena u okviru projekta “Crowdfunding to Mainstream Innovation – CrowdStram”.

Akcioni plan– Srbija

U okviru CrowdStream projekta, svaki od partnerskih regiona je razvio Regionalni Akcioni Plan (RAP) u kom se predlažu konkretne mere za unapređenje pristupa alternativnim izvorima finansiranja za inovativne biznise i socijalna preduzeća. Ovi RAP su bazirani na analizi lokalnih uslova i definisanju dugoročnih ciljeva za razvoj crowdfunding instrumenata i tržišta zasnovanih na indentifikovanoj tražnji i povratnim informacijama od zainteresovanih strana, dobijenim kroz diskusije, konsultacije, pilot akcije i transnacionalni recenziju od strane znalaca.

Preporuke za poboljšanje crowdfunding-a

Kompilacija transnacionalnih strateških preporuka za poboljšanje pristupa crowdfunding-u za inovativna mala i srednja preduzeća, start-up i socijalna preduzeća

PUBLIKACIJE

Sve niže navedene publikacije objavlјujemo uz dozvolu Zavoda za intelektualnu svojinu. Publikacije se preuzimaju sa sajta Zavoda za intelektualnu svojinu.

ŠTA JE INTELEKTUALNA SVOJINA?

Ova publikacija Svetske organizacije za intelektualnu svojinu je svojevrstan vodič za intelektualnu svojinu. Polazeći od osnovnih informacija o patentu, žigu, industrijskom dizajnu, geografskoj oznaci i autorskom i srodnim pravima, kao i opštih informacija o samoj intelektualnoj svojini, ovo izdanje predstavlјa nezamenlјivo štivo za one koji žele da se upoznaju sa svetom intelektualne svojine.

KAKO SE STVARA ŽIG

Žigovi su jedan od glavnih elemenata marketinga i imidža svakog preduzeća. Stoga bi, u cilju razvoja konkurentnosti, svako privredno društvo trebalo da u sopstvenu poslovnu strategiju uključi i strategiju upotrebe žiga.

DOPADLjIV IZGLED

Primamlјivost vizuelnog izgleda proizvoda jedna je od najvažnijih karakteristika koja utiče na njegovu konkurentnost na tržištu i često je presudna u donošenju kupčeve konačne odluke. Zato svako uspešno preduzeće mora naučiti kako da zaštiti dizajn svojih proizvoda.

PRONALAZEĆI BUDUĆNOST

Patenti su jedno od najvažnijih savremenih sredstava svakog preduzeća, koji mu omogućavaju da što bolјe iskoristi nove inovativne ideje i tehnološke kapacitete i tako ojača svoj poslovni, marketinški i izvozni položaj.

KREATIVNI IZRAZ

Ovaj priručnik pruža malim i srednjim preduzećima osnovna znanja o tome kako da zaštite dela koja stvore ili na koja imaju autorsko pravo, kao i kako da ostvare najveću korist od svog autorskog, odnosno srodnog prava.

UPRAVLjANјE INTELEKTUALNOM SVOJINOM U POSLOVANјU

Ova publikacija predstavlјa vodič za korišćenje intelektualne svojine za ostvarivanje konkurentnosti na tržištu. Cilј priručnika je da prikaže kakve sve pogodnosti intelektualna svojina može doneti svom korisniku. Priručnik može biti vrlo koristan, pre svega, profesorima, konsultantima, istraživačima i menadžerima privrednih društava.

TAJNE INTELEKTUALNE SVOJINE – VODIČ ZA MALE I SREDNјE IZVOZNIKE

Ovaj vodič u formi pitanja i odgovora koji se tiču problema intelektualne svojine objašnjava osnovne koncepte i principe u vezi sa pravima IS: vlasništvo nad pravima od strane zaposlenih, ugovaranje, licenciranje, transfer tehnologije, zaštita u inostranstvu, i druge teme koje su važne za uspešno poslovanje.

ULOGA INTELEKTUALNE SVOJINE U MARKETINGU ZANATSKIH PROIZVODA I DELA LIKOVNE I PRIMENјENE UMETNOSTI

Ovaj priručnik je posvećen vezi između uspešnog marketinga u oblasti zanata i vizuelnih umetnosti i odgovarajuće primene instrumenata sistema intelektualne svojine. U njemu je ukazano na situacije u kojima bi trebalo razmisliti o pribavlјanju formalne zaštite intelektualne svojine. Izneti su primeri upravlјanja intelektualnom svojinom u sektoru zanata i likovnih i primenjenih umetnosti.

ESPACENET – UVOD U BAZU IDEJA

Ovaj vodič pruža informacije o svim mogućnostima koje nudi slobodan pristup kolekciji sa više od 60 miliona patentnih dokumenata iz celog sveta koja sadrži informacije o pronalascima i tehničkim dostignućima od 1836. godine do danas.

RAZMENA VREDNOSTI

Ovaj priručnik nudi smernice za zaklјučivanje ugovora o licenciranju tehnologije. On može postati koristan deo vašeg alata za pristup odgovarajućim tehnologijama i ostvarivanje poslovne i finansijske konkurentnosti na bazi praktične primene patenata i znanja kojima raspolažete.

KAKO DOBITI EVROPSKI PATENT

Vodič za podnošenje prijava ima za cilј da pruži privrednim društvima, pronalazačima i njihovim zastupnicima pregled postupka za podnošenje evropske prijave patenta.

MALA I SREDNјA PREDUZEĆA I INTELEKTUALNA SVOJINA

Studija „Mala i srednja preduzeća i intelektualna svojina“ pruža stanje u privredi u pogledu investicija i relevantnih propisa koji utiču na uspešno poslovanje, a sa posebnim osvrtom na MSP i njihovo korišćenje prava intelektualne svojine po industrijskim sektorima.