Partnerstvo u spin-out kompanijama

Spin-out kompanije se osnivaju kako bi se iskoristila tehnologija koja se generiše na Univerzitetu. Kao komercijalni entiteti, one su osnovane od strane partnera iz različitih sfera. Poznata kompanija može biti partner spin-out kompaniji tako da učestvuje u eksploataciji patenta ili znanja koji su nastali tokom istraživanja. Time ovaj vid poslovanja može ostati odvojen od glavne kompanije.

partnerstvo
Ovaj vid saradnje naročito je koristan kada kompanija želi da preinači svoje aktivnosti sa poslovanjem koje je bazirano na znanju i kada kompanija želi da uključi ljude koji su stvorili tehnologiju koja se može eksploatisati.