Naša mreža

NASA MREZA 2019
astpproton

ASTPProton

ASTP-Proton je pan-evropska asocijacija profesionalaca uključenih u transfer znanja između univerziteta i industrije. Profesionalnim pristupom transferu znanja i njegovom aktivnom promocijom, asocijacija teži da poboljša uticaj koji istraživanja imaju u privredi i celokupnom društvu.

www.astp-proton.eu

Association of University Technology Managers– AUTM

AUTM je neprofitna organizacija koja ima za cilj da podrži istraživanja i transfer tehnologija na globalnom nivou kroz obrazovanje, profesionalni razvoj, partnerstvo i pravnu pomoć. Više od 3,200 članova AUTM-a čine menadžeri intelektualne svojine sa više od 300 univerziteta, istraživačkih institucija i bolnica za praksu studenata medicine širom sveta, kao i brojna preduzeća i vladine organizacije.

www.autm.net

AUTM
HEPTech

Mreža za transfer tehnologija u oblasti fizike visokih energija – HEPTech

HEPTech je mreža za transfer tehnologija u oblasti fizike visokih energija. Pored toga što okuplja vodeće evropske istraživačke institucije u oblasti fizike visokih energija, ona omogućava akademskim institucijama i industriji sticanje jedinstvenih veština i sposobnosti kao i pristup novim tehnologijama.

https://heptech.web.cern.ch/

Mreža za međunarodni transfer tehnologija – ITTN

ITTN je neprofitna organizacija sa sedištem u Kini posvećena promociji međunarodnog transfera tehnologija i inovacija. ITTN sarađuje sa organizacijama koje se bave inovacijama u različitim zemljama. Dugoročno partnerstvo razvila je sa više od 400 inostranih organizacija za transfer tehnologija iz više od 40 zemalja i sa preko 500 domaćih organizacija iz Kine, i predstavlja razgranatu mrežu saradnje privrede i inovacije na nivou čitavog sveta.

www.ittn.com.cn

Ruska nacionalna asocijacija za transfer tehnologije – RUSNATT

Nacionalna asocijacija za transfer tehnologije osnovana je u maju 2017. kako bi se olakšalo sprovođenje Strategije za naučni i tehnološki razvoj Ruske Federacije. Asocijacija je multifunkcionalna platforma koja se bavi edukativnim i savetodavnim aktivnostima u oblasti transfera tehnologije. Misija NATT-a je da ujedini učesnike u procesu transfera tehnologije kako bi se uspostavila obostrano korisna saradnja i povećao njihov profesionalni nivo.

https://rusnatt.ru/

PIONEERS

Ogranizacija koja uspostavljaja i podržava poslovne odnose između startupa, korporativnih entiteta i investitora, a sve u svrhu podsticanja ekonoskog rasta i inovacija.

https://pioneers.io

pioneers

European IPR Helpdesk Ambasador

European IPR Helpdesk je projekat koji je fokusiran na aktivnosti malih i srednjih preduzeća, kandidate za projekte i istraživanja finansirane od strane Evropske unije sa ciljem značajnijeg uključivanja intelektualne svojine u inovacioni ekosistem EU. Pored pružanja podrške u upravljanju, širenju njihove oblasti istraživanja i povećanja vrednovanja tehnologija, Helpline servis nudi direktnu podršku za pitanja koja se tiču intelektualne svojine, organizovane online obuke sa glavnim ciljem da se intelektualnoj svojini pristupi sa svih aspekata: od podizanja svesti o intelektualnoj svojini do strateške upotrebe i njene uspešne eksploatacije.

www.iprhelpdesk.eu

Rong Tong Science & Technology Industrial Group

Rong Tong Group osnovana je 2009. godine kao naučno-tehnološka industrijska investiciona grupa. Glavni fokusi su investiranje u visokotehnološke industrijske parkove, komercijalizacija naučno-istraživačkog rada, inkubacija naučno-tehnoloških preduzeća, venture investiranje kroz VC i konsultacije za naučno-tehnološke projekte.

rongtong
eupic

EUPIC

EUPIC predstavlja sveobuhvatnu platformu koja promoviše trgovinu, investicije i tehničku saradnju između EU i Kine. Centar aktivno podržavaju Evropska komisija, Torch centar, Ministarstvo za nauku i tehnologiju R. Kine, Pokrajinska narodna vlada Sičuana, opštinska narodna vlada Čengdua i Upravni odbor industrijske zone za razvoj visoke tehnologije Čengdua. EUPIC promoviše tehnološke inovacije i transfer tehnologije između preduzeća, univerziteta, naučno-tehnoloških parkova, industrijskih klastera i vladinih organizacija.

www.eupic.org.cn

Zajednički istraživački centar

Zajednički istraživački centar (Joint Research Centre) predstavlja naučno-stručnu komponentu Evropske komisije, čija uloga je da osigura podršku politikama Europske unije. Rad Centra ima direktan uticaj na život građana, doprinoseći svojim istraživačkim rezultatima zdravom i sigurnom okruženju, sigurnom snabdevanju energijom, održivoj mobilnosti, zdravlju i sigurnosti korisnika.

https://ec.europa.eu

Svetska organizacija za intelektualnu svojinu – WIPO

WIPO je agencija Ujedinjenih nacija koji se bavi pitanjima intelektualne svojine, usluga, informacija i saradnje. WIPO pomaže 187 država članica da razviju uravnotežen pravni okvir međunarodne intelektualne svojine kako bi se zadovoljile rastuće potrebe društva. Ona pruža poslovne usluge za dobijanje prava na intelektualnu svojinu i za rešavanje sporova, izvor je informacija o intelektualnoj svojini koji svojim programom teži da omogući da sve zemlje koriste IS u svom ekonomskom, društvenom i kulturnom razvoju.

www.wipo.int

TusPark

TusPark je platforma čija je misija da postane pozornica inovacija i preduzetništva, da predstavi načine na koje se stiže do mogućnosti i uspeha, tako što će biti most između tehnologije i ekonomije. Kroz više od dvadeset godina istraživanja i prakse, TusPark je postao univerzitetski naučni park svetske klase.

Do sada, TusPark je okupio više od 1000 tehnoloških preduzeća i istraživačkih i razvojnih (R&D) institucija, te je postao mesto okupljanja R&D sedišta multinacionalnih kompanija, sedište kineskih tehnoloških preduzeća, kao i inovativnih start-up preduzeća. TusPark je univerzitetski naučni park sa najvećom brzinom izgradnje, sa najboljim preduzećima i najkompletnijim sistemom usluga inovacija u Zhongguancun naučnom parku, koji uživa veliki ugled u industriji naučnih parkova u Kini, čak i u svetu.

http://en.tusholdings.com

Naučni park AREA

Naučni park AREA je osnovan sa ciljem da obezbedi vezu između poslovne zajednice i mnogih međunarodnih naučnih institucija u Trstu. Sada je najznačajniji naučni park u Italiji koji se sastoji od više sektora i jedan je od najistaknutijih u Evropi.
Park ima oko 23 000 kvadratnih metara laboratorijskog prostora opremljenog specijalizovanim aparatima, eksperimentalnom i sigurnosnom opremom, pored kancelarija i uslužnih objekata (Konferencijski centar, sala za sastanke, nastavne laboratorije, kantine, itd.). Dodatni prostor od 1500 kvadratnih metara je trenutno dostupan za nove aktivnosti. Takođe, park pruža i: informacije i računare, pravno, fiskalno i računovodstveno savetovanje, bavi se inženjerstvom i tehnologijom postrojenja, zdravljem i bezbednosti na radu, marketingom i promocijama, informisanjem i pomoći u vezi sa programima Evropske unije.

www.areasciencepark.it

IP Marketplace

IP Marketplace je Internet platforma gde možete potražiti trgovinske partnere i druge vrste partnerstva. Na IP Marketplace možete da postavite svoje patente, patentne prijave, dizajne, žigove za prodaju ili licenciranje. Ovde možete da pronađete koja prava postoje za kupovinu i licenciranje intelektualne svojine ili da pronađete partnere za inovativne projekte.
Platformu vodi Zavod za patente i žigove Danske koji je deo Ministarstva poslovanja i rasta Danske.

www.ip-marketplace.org

Ascenion

Ascenion je kompanija koja posreduje između nauke i privrede. Saradnjom sa državnim istraživačkim ustanovama i klinikama pronalazi njihove rezultate, patentira ih i pronalazi primenu u tehnologiji. Kompanija se svake godine bavi sa oko 100 patentnih prijava njihovih partnera, prati oko 70 patenata i pregovara pri pravljenju ugovora za saradnju i licenciranje. Takođe, Ascenion vodi i podržava start-up kompanije na putu ka nezavisnosti. Sve ovo doprinosi nastanku inovativnih proizvoda kao i otvaranju novih radnih mesta.

www.ascenion.de/en/