Projekti i inicijative

Integrated capacity building and training programme for DANUBE area labour and business support organisations, local industry and entrepreneurs to enter innovative transnational value CHAINS as PEER-level collaboration partners – DanubePeerChains

Glavni cilj projekta je DanubePeerChains je razvoj digitalizovanih lanaca vrednosti za ciljne sektore projekta (metalska industrija, mašinska industrija, inženjering, elektroindustrija, elektronika /robotika, ICT), uvođenje inovativnog pristupa i unapređenje aktivnosti koje imaju za cilj izgradnju kapaciteta organizacija koje pružaju podršku u razvoju poslovanja i zapošljavanju u skladu sa strategijama pametne specijalizacije i međunarodnim razvojnih strategijama iz Dunavskog područja.

Website: DanubePeerChains

Trajanje projekta: 2020-2022

boss

Business Opportunity Support System upgrade for strengthening European innovation ecosystem

Akademija i privreda su se ujedinile u cilju jačanja veza između obrazovanja, istraživanja i biznisa kroz stimulisanje preduzetničkog duha nastavnika, istraživača i studenata korišćenjem inovativnih metoda koje omogućavaju uspešno stvaranje I transfer inovacija iz akademije u privatni sektor.

Univerzitet u Beogradu, Meta grupa i Univerzitet u Liježu realizuju projekat kroz Erasmus + Program.

Website: www.boss.rect.bg.ac.rs           Trajanje projekta: 2018-2020

CROWDfunding to mainSTREAM innovation – CrowdStream

CrowdStream je projekat koji ima za cilj da poboljša efikasnost javne/privatne poslovne podrške za inovativne spin-off kompanije i društvena preduzeća da bi im se obezbedio pristup kvalitativnom alternativnom načinu finansiranja (crowdfunding).

Projekat CrowdStream započinje promene na tržištu finansiranja. Zahvaljujući dobrom pristupu ovakvom vidu finansiranja, njegovom promocijom i formiranjem ispravnog sistema, doći će do velikog pomaka od pojedinačnih donacija do donacija zasnovanih na kapitalu grupnog finansiranja.

Website: Crowdstream

Trajanje projekta: 2016-2019

Interreg CrowdStream
IPR Helpdesk

European IPR HelpDesk

Evropski IPR Helpdesk je projekat finansiran od strane Evropske komisije kroz program Horizont 2020 koji podržava prekogranične aktivnosti malih i srednjih preduzeća (MSP) i istraživačke aktivnosti vezane za upravljanje, diseminaciju i valorizaciju tehnologija i drugih prava intelektualne svojine (PIS) i intelektualnih dobara na nivou EU. Ponuda širokog opsega informativnog materijala, Helpline servis za direktnu podršku u vezi pitanja intelektualne svojine (IS), i treninzi na lokaciji i online, imaju za cilj da podrže jačanje kapaciteta u domenu intelektualne svojine: od podizanja svesti do strateške upotrebe i uspešne eksploatacije. Ovo jačanje kompetencija u domenu IS je usmereno na EU MSP, učesnike i kandidate za finansiranje projekata od strane EU, i aktere u oblasti inovacija u EU kako bi se povećao prenos IS u inovacioni ekosistem EU.

Website: www.iprhelpdesk.eu               Trajanje projekta: 2015-

MOTIVATOR

Osnovni cilj projekta MOTIVATOR je podrška jačanju saradnje na relaciji univerzitet-privreda-država kroz stimulisanje transfera rezultata naučno-istraživačkog rada u privredu, ohrabrivanje osnivanja inovativnih start-up preduzeća, i pružanje podrške širenju preduzetničkog duha među mladima, putem obezbeđivanja slobodnog protoka informacija.

Projekat se realizuje uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, a finansira sredstvima Vladе Sjedinjenih Američkih Država.

Website: www.ctt.bg.ac.rs/motivator-blog/              Trajanje projekta: 2016-2017

motivator
Open Innovation Lab

Open Innovation Lab

Open Innovation koncept je razvijen usled činjenice da kompanije i korporacije ne mogu da isprate velike tehnološke i digitalne promene u svetu bez inovativnih rešenja iz eksternih resursa.

Ideja je da se ovaj koncept razvije u kontinuirani projekat i platformu koju koriste kompanije i inovativni timovi koji teže da razviju nove proizvode na osnovu realnih potreba industrije.

Ovaj program organizuju SEE ICT, Centar za transfer tehnologije, ICT Net i NiCAT, uz podršku GIZ-a.

OI Lab spaja kompanije i odabrane timove, koji tokom 3 dana intenzivnog rada sa mentorima imaju cilj da definišu i razrade proizvode koji mogu da reše identifikovane probleme.

Website: www.ctt.bg.ac.rs               Trajanje projekta: 2016-2017

Projektno savetovalište

Projektno savetovalište je projekat Centra za transfer tehnologije sa ciljem da pomogne zaposlenima na fakultetima/institutima Univerziteta u Beogradu da nađu prave partnere, napišu projekat, isplaniraju budžet, dobiju sredstva i realizuju svoju zamisao. Pomoć se nudi pri pronalaženju odgovarajućih fondova za finansiranje naučno-istraživačkih projekata, pisanju predloga projekata, planiranju budžeta, popunjavanju i podnošenju projektne prijave, potpisivanju Ugovora (Grant Agreement i Partnership Agreement), regulisanju pitanja vlasništva nad intelektualnom svojinom i upravljanju projektima.

Website: www.ctt.bg.ac.rs              Trajanje projekta: 2016-

PROJEKTNO SAVETOVALISTE
otvorena vrata

Otvorena vrata

Otvorena vrata Centra za transfer tehnologije osnovana su sa željom da se pruži podrška odličnim projektima i istraživačima koji na njima rade na Univerzitetu u Beogradu, u smislu odgovra na pitanja iz oblasti transfera tehnologije, zaštite prava intelektualne svojine, komercijalizacije; zatim, šta učiniti sa potencijalno profitabilnim pronalaskom; koji su uslovi koje je potrebno da ispunjava pronalazak da bi bio zaštićen patentom; kako, kome, i gde se podnosi prijava patenta; kako da se pripremi predlog projekta i prateća dokumentacija, i na mnoga druga pitanja. U dogovoru sa timom Centra možete zakazati sastanak.

Website: www.ctt.bg.ac.rs               Trajanje projekta: 2016-

Technology Transfer Facility – TTF

Program TTF (Centralna kancelarija za transfer tehnologija) je pilot program za podršku naučno-istraživačke zajednice u Srbiji. Lokalnim centrima za transfer tehnologije pri univerzitetima u Beogradu, Nišu, Kragujevcu i Novom Sadu, kao i državnim naučno-istraživačkim institutima omogućava da za razvoj istraživanja koja imaju komercijalni potencijal nađu partnera u privatnom sektoru i svoju inovaciju iznesu na tržište.
Ovaj program je deo Projekta podrške istraživanju, inovacijama i transferu tehnologije, vrednom 6,9 miliona evra, koji finansira Evropska unija sa 4,9 miliona evra iz pretpristupnih fondova (IPA 2013), a sufinansiraju Vlada Republike Srbije i domaći privatni sektor sa po 1 milion evra.

Webiste: www.ctt.bg.ac.rs              Trajanje projekta: 2016-2018

ttf program
een srbija

Evropska mreža preduzetništva – EEN Srbija

Evropska mreža preduzetništva, kao najveća evropska mreža za poslovnu podršku, nudi raznoliku pomoć malim i srednjim preduzećima u Evropskoj uniji i šire.

Privredna komora Srbije koordinira Mrežom u Srbiji i, zajedno sa partnerima, učestvuje u realizaciji ovih aktivnosti u okviru EU Programa za konkurentnost preduzeća i MSP (COSME).

Website: http://www.een.rs           Trajanje projekta:2013-2019

Danube Innovation Partnership- DIP

Danube Innovation Partnership (DIP) ima za cilj da ubrza transfer tehnologija i komercijalizaciju istraživanja u zemljama Dunavskog regiona.

Usled postojanja velikih razlika u primeni inovacija u privredi u zemljama Dunavskog regiona, javila se potreba da se formira strategija za unapređenje istraživačkih i inovativnih ekosistema zemalja koje zaostaju u odnosu na ostatak regiona. Da bi se ovo postiglo, DIP poziva na promene u istraživanjima i oblasti transfera tehnologija, kao i na uključivanje državnih i regionalnih organa vlasti radi uspostavljanja saradnje između različitih strana- univerziteta, istraživačkih centara, centara za transfer tehnologija, industrije, inkubatora i dr.

Webiste: Innovation partnership              Trajanje projekta: 2012-201

humane preduzetnistvo

Humane Entrepreneurship

Kako zemlje i organizacije idu ka holističkom rastu, preduzeća bi trebalo da prošire svoje prioritete izvan profitne marže. Ove kompanije treba da prebace fokus na svoje ljude, okolinu i društvo. Veliki preduzetnici ovakvim načinom razmišljanja podstiču koncept društvenog preduzetništva. Smatra se da kompanije koje paze na svoje zaposlene bolje posluju, dolaze do boljih proizvoda i usluga, i na kraju, zadovoljavaju svoje kupce. Društveno preduzetništvo je ključ za održivi razvoj ne samo preduzeća, nego i čitavog društva.

Webiste: www.ctt.bg.ac.rs               Trajanje projekta: 2016

Mapiranje naučno-istraživačkog potencijala Univerziteta u Beogradu

Cilj projekta je bio da se široj javnosti, pre svega privredi, predstavi naučno-istraživački potencijal institucija, članica Univerziteta u Beogradu, kako bi se informisali i podstakli na saradnju. S obzirom da je poboljšanje uslova za transfer tehnologije i znanja iz akademije u privredu bio osnovni motiv za realizaciju ovog projekta, rezultat projekta je SCIENCE2BUSINESS (STUB) baza koja sadrži podatke relevantne, najpre budućim korisnicima iz privrede. Neki od njih su: istraživački programi i projekti koji se realizuju ili su realizovani u prethodnih deset godina, ekspertiza naučno-istraživačkih institucija i istraživača, akreditovane laboratorije, komercijalne usluge, licence istraživača, intelektualna svojina, doktorske teze rađene za potrebe privrede itd.

Website: STUB Trajanje projekta: 2014-2015

science 2 business
pravna podrška

Pravna pomoć

Inicijativa “Pravna pomoć” nastala je u cilju razvoja modela sporazuma koji bi formirali saradnju između istraživačkih institucija i privatnog sektora.

Modeli ugovora su pripremljeni u skladu sa zakonom Republike Srbije na srpskom jeziku, i uključuju: Ugovor o ustupanju intelektualne svojine, Ugovor o tajnosti (jednosmerni), Ugovor o tajnosti (dvosmerni), Ugovor o razmeni informacija, Ugovor o istraživačkoj saradnji, Ugovor o licenciranju tehnologije, Ugovor o stipendiranju, Ugovor o realizaciji studentske prakse, Ugovor o proceni materijala, Ugovor o korišćenju opreme.

Pokretači inicijative su Centar za transfer tehnologija Univerziteta u Beogradu i program ACCESS Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ).

Website: www.ctt.bg.ac.rs            Trajanje projekta: 2012-2015

Start Tel-Aviv

Start Tel Aviv je svetsko takmičenje, održano od strane izraelskog Ministarstva spoljnih poslova i Tel Aviv Global inicijative, koje objedinjuje start-up preduzeća iz 31 zemlje širom sveta da se takmiče za priliku da učestvuju u intenzivnom, petodnevnom iskustvu start-up preduzeća u start-up ekosistemu Tel Aviva. Održaće se 31 takmičenje u 31 zemlji kako bi se pronašlo najbolje strat-up preduzeće u svakoj zemlji. Lista pobednika će sadržati najbolja start-up preduzeća na svetu.

Website: https://www.tel-aviv.gov.il            Trajanje projekta: 2015

start tel aviv
rodos

Restrukturiranje doktorskih studija u Srbiji – RODOS

Predlog restrukturiranja doktorskih studija u Srbiji bavi se jednim od gorućih problema u srpskom visokoškolskom obrazovanju: usklađivanjem doktorskih studija sa potrebama akademske zajednice, industrije i društva u celini, kao i sa trenutnom praksom u Evropskoj uniji. Širi cilj ovog projekta je da se restrukturiraju doktorske studije u Srbiji u skladu sa Bolonjskim procesom i po Salcburškim principima, naglašavajući kvalitet istraživanja i integrišući univerzitete, istraživačke institute i industriju, i na taj način dovodeći do osnivanja doktorskih škola.

Website: http://rodos.edu.rs/              Trajanje projekta: 2013-2016

Razvoj usluga za promociju žena kao start-up preduzetnika

Ciljevi projekta „Razvoj usluga za promociju žena kao start-up preduzetnika“ su podizanje svesti među studentkinjama, potencijalnim preduzetnicama i onima koje su već osnovale start-up preduzeća o mogućnostima koje preduzetništvo može da pruži u pogledu samozapošljavanja, u primeni savremenih i efikasnih metoda, alata i tehnika za brže i uspešnije uspostavljanje i razvoj poslovanja, kao i promocija najboljih praksi u ženskom preduzetništvu.

Projekat realizuje Udruženje poslovnih žena u Srbiji (Association of Business Women – ABW) uz podršku Nemačke agencije za međunarodnu saradnju – GIZ, dok se projektne aktivnosti sprovode u Beogradu, Subotici i Valjevu, u saradnji sa lokalnim udruženjima poslovnih žena.

Trajanje projekta: 2014-2015

zene u preduzetnistvu
info centar za inovacije

Lokalni info centri

Lokalni info centri za inovacije (LAP) su mesta na kojima mala i srednja preduzeća mogu da dobiju korisne informacije kako da unaprede svoje poslovanje dolaženjem do inovativnih rešenja. Osnovani su sa ciljem da poboljšaju transfer informacija, znanja i tehnologija ka malim i srednjim preduzećima. Lokalni info centri su prirodni partneri inovativnih malih i srednjih preduzeća, kao i onih preduzeća koja žele da postanu inovativna.

Trajanje projekta: 2012-2015

Tehnološki brokeri Srbije

Mreža tehnoloških brokera Srbije (MTBS) je osnovana kako bi olakšala i ubrzala transfer inovativnih tehnologija i znanja ka i od malih i srednjih preduzeća u Srbiji. Glavni cilj MTBS je da se omogući transfer znanja i tehnologija kroz informisanje i pružanje podrške malim i srednjim preduzeća u primeni novih tehnologija i znanja u razvoju novih ili unapređenju postojećih proizvoda, usluga i procesa, povezujući ih sa organizacijama za podršku inovacijama, pre svega naučno-istraživačkim institucijama.
Mreža je osnovana uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva privrede i EU IPA Programa integrisane podrške inovacijama (IISP).

Trajanje projekta: 2012-2015

Mreza Tehnoloških Brokera Srbije
knowts

Nacionalna platforma za trougao znanja u Srbiji (KNOWTS)

Nacionalna platforma za trougao znanja u Srbiji osnovana je u cilju da se:

    • ispravi uloga univerziteta u srpskom društvu korišćenjem univerzitetskih kapaciteta u razvoju privrede,
    • poboljša sinergija između istraživanja, obrazovanja i inovacija u Srbiji i
    • poboljša kvalitet organizacije u istraživanju, obrazovanju i inovacijama.

Nadležni konzorcijum za demonstriranje moći trougla znanja čine 13 partnera iz 16 različitih zemalja. Članovi konzorcijuma iz Srbije su četiri najveća univerziteta Srbije (Niš, Beograd, Novi Sad i Kragujevac), ali i institucije koje će, zajedno sa univerzitetima koji učestvuju, osigurati punu nadležnost za preduzete aktivnosti na nacionalnom nivou (Nacionalni savet za visoko obrazovanje, Srpska privredna komora, Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo). Univerziteti koji učestvuju iz zemalja EU (Nemačka, Austrija, Španija, Portugalija i Ujedinjeno Kraljevstvo) su ponudili svoju stručnost, na osnovu iskustva u oblasti transfera znanja u svojim zemljama i svojim institucijama.

Website: http://knowts.elfak.ni.ac.rs/           Trajanje projekta: 2010-2013