Publications

STUB BILTEN

Broj 1, oktobar 2015

Broj 2, decembar 2016

PUBLIKACIJE

Sve niže navedene publikacije objavlјujemo uz dozvolu Zavoda za intelektualnu svojinu. Publikacije se preuzimaju sa sajta Zavoda za intelektualnu svojinu.

ŠTA JE INTELEKTUALNA SVOJINA?

Ova publikacija Svetske organizacije za intelektualnu svojinu je svojevrstan vodič za intelektualnu svojinu. Polazeći od osnovnih informacija o patentu, žigu, industrijskom dizajnu, geografskoj oznaci i autorskom i srodnim pravima, kao i opštih informacija o samoj intelektualnoj svojini, ovo izdanje predstavlјa nezamenlјivo štivo za one koji žele da se upoznaju sa svetom intelektualne svojine.

KAKO SE STVARA ŽIG

Žigovi su jedan od glavnih elemenata marketinga i imidža svakog preduzeća. Stoga bi, u cilju razvoja konkurentnosti, svako privredno društvo trebalo da u sopstvenu poslovnu strategiju uključi i strategiju upotrebe žiga.

DOPADLjIV IZGLED

Primamlјivost vizuelnog izgleda proizvoda jedna je od najvažnijih karakteristika koja utiče na njegovu konkurentnost na tržištu i često je presudna u donošenju kupčeve konačne odluke. Zato svako uspešno preduzeće mora naučiti kako da zaštiti dizajn svojih proizvoda.

PRONALAZEĆI BUDUĆNOST

Patenti su jedno od najvažnijih savremenih sredstava svakog preduzeća, koji mu omogućavaju da što bolјe iskoristi nove inovativne ideje i tehnološke kapacitete i tako ojača svoj poslovni, marketinški i izvozni položaj.

KREATIVNI IZRAZ

Ovaj priručnik pruža malim i srednjim preduzećima osnovna znanja o tome kako da zaštite dela koja stvore ili na koja imaju autorsko pravo, kao i kako da ostvare najveću korist od svog autorskog, odnosno srodnog prava.

UPRAVLjANјE INTELEKTUALNOM SVOJINOM U POSLOVANјU

Ova publikacija predstavlјa vodič za korišćenje intelektualne svojine za ostvarivanje konkurentnosti na tržištu. Cilј priručnika je da prikaže kakve sve pogodnosti intelektualna svojina može doneti svom korisniku. Priručnik može biti vrlo koristan, pre svega, profesorima, konsultantima, istraživačima i menadžerima privrednih društava.

TAJNE INTELEKTUALNE SVOJINE – VODIČ ZA MALE I SREDNјE IZVOZNIKE

Ovaj vodič u formi pitanja i odgovora koji se tiču problema intelektualne svojine objašnjava osnovne koncepte i principe u vezi sa pravima IS: vlasništvo nad pravima od strane zaposlenih, ugovaranje, licenciranje, transfer tehnologije, zaštita u inostranstvu, i druge teme koje su važne za uspešno poslovanje.

ULOGA INTELEKTUALNE SVOJINE U MARKETINGU ZANATSKIH PROIZVODA I DELA LIKOVNE I PRIMENјENE UMETNOSTI

Ovaj priručnik je posvećen vezi između uspešnog marketinga u oblasti zanata i vizuelnih umetnosti i odgovarajuće primene instrumenata sistema intelektualne svojine. U njemu je ukazano na situacije u kojima bi trebalo razmisliti o pribavlјanju formalne zaštite intelektualne svojine. Izneti su primeri upravlјanja intelektualnom svojinom u sektoru zanata i likovnih i primenjenih umetnosti.

ESPACENET – UVOD U BAZU IDEJA

Ovaj vodič pruža informacije o svim mogućnostima koje nudi slobodan pristup kolekciji sa više od 60 miliona patentnih dokumenata iz celog sveta koja sadrži informacije o pronalascima i tehničkim dostignućima od 1836. godine do danas.

RAZMENA VREDNOSTI

Ovaj priručnik nudi smernice za zaklјučivanje ugovora o licenciranju tehnologije. On može postati koristan deo vašeg alata za pristup odgovarajućim tehnologijama i ostvarivanje poslovne i finansijske konkurentnosti na bazi praktične primene patenata i znanja kojima raspolažete.

KAKO DOBITI EVROPSKI PATENT

Vodič za podnošenje prijava ima za cilј da pruži privrednim društvima, pronalazačima i njihovim zastupnicima pregled postupka za podnošenje evropske prijave patenta.

MALA I SREDNјA PREDUZEĆA I INTELEKTUALNA SVOJINA

Studija „Mala i srednja preduzeća i intelektualna svojina“ pruža stanje u privredi u pogledu investicija i relevantnih propisa koji utiču na uspešno poslovanje, a sa posebnim osvrtom na MSP i njihovo korišćenje prava intelektualne svojine po industrijskim sektorima.