Usvojen novi Pravilnik o pravnoj zaštiti, privrednom iskorišćavanju intelektualnih dobara i o radu Centra za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu

Usvojen novi Pravilnik o pravnoj zaštiti, privrednom iskorišćavanju intelektualnih dobara i o radu Centra za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu

05.10.2015.

Na sednici Senata Univerziteta u Beogradu održanoj 22. septembra 215. godine usvojen je novi Pravilnik o pravnoj zaštiti, privrednom iskorišćavanju intelektualnih dobara i o radu Centra za transfer tehnologije.

Novi Pravilnik, kao i prethodni iz 2011. godine reguliše način postupanja sa intelektualnom svojinom koja je rezultat naučnoistraživačkog rada na fakultetima i insitutima, članicama Univerziteta u Beogradu, kao i rad Centra za transfer tehnologije, koji je organizaciona jedinica Univerziteta i pruža usluge njegovim članicama iz domena identifikacije, pravne zaštite i privrednog iskorišćavanja intelektualne svojine. On se odnosi na sve zaposlene na Univerzitetu i svim fakultetima i institutima koji pripadaju Univerzitetu u Beogradu, studente koji rade na naučnoistraživačkim projektima i sve one koji su po osnovu ugovora angažovani od strane Univerziteta ili njegovih članica.

Pravilnik je nastao kao rezultat uvažavanja komentara i sugestija upućenih na prethodni, kao i uviđanjem potrebe za promenama kroz iskustvo u radu, sa ciljem da se olakša i unapredi zaštita i komercijalizacija intelektualne svojine, što će doneti benefite svim stranama uključenim u ovaj proces. Promene se tiču, pre svega postupka identifikacije i procene intelektualne svojine koji je u značajnoj meri pojednostavljen, kako bi se postigla veća efikasnost rada. Druga važna novina u odnosu na prethodno rešenje je da je ovog puta ostavljen veći prostor za dogovore između Univerziteta i njenih članica u pojedinačnim slučajevima, što znači da će se u postupku pravne zaštite i privrednog iskorišćavanja intelektualne svojine više uzimati u obzir specifičnosti slučaja, kao i okolnosti i faktori koji mogu imati uticaja na ceo proces.

Uloga, zadaci i ciljevi Centra za transfer tehnologije nisu značajno menjani u odnosu na prethodni Pravilnik.

Pravilnik je javno dostupan na: www.ctt.bg.ac.rs