Projekat br. 16

Novi fitopreparati u polučvrstom i tečnom obliku sa snažnom antibakterijskom aktivnošću

Novi fitopreparati, u vidu polučvrstih i tečnih farmaceutskih preparata, sa inkorporiranim prirodnim aktivnim komponentama namenjeni topikalnoj primeni sa izraženom antibaktrijskom aktivnošću širokog spektra efikasno deluju na bakterije rezistentne na antibiotsku terapiju.
Tržište

 

Krajem 20. veka došlo je do pojave i zabrinjavajućeg širenja takozvanih panrezistentnih sojeva bakterija koji su rezistentni na sve postojeće antibiotike. Svetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju panrezistencije i do sada nije bilo efikasnog rešenja za ovu pojavu.

 

Novi fitopreparati, u obliku polučvrstih i tečnih farmaceutskih oblika, imaju snažan antibakterijski efekat koji se ispoljava i prema bakterijama rezistentnim na antibiotsku terapju uz prateći pojačani epitelizirajući i antiinflamatorni efekat. Moguća je primena u humanoj i u veterinarskoj medicini. Antiinflamatorna aktivnost preparata je potvrdjena u in vivo eksperimentima na ljudima, a antibakterijski efekat u in vivo eksperimentima na psima.

 

Istrаživаči sа Univеrzitеtа u Bеоgrаdu su fоrmirаli strаtеgiјu dа prеnеsu iskustvа i rеzultаtе nаučnih istrаživаnjа iz оblаsti mеdicinskе i lаbоrаtоriјskе mikоlоgiје u kliničku prаksu, i timе оmоgućili lаkо dоstupnu rаnu i prеciznu diјаgnоzu GB, njihоvо еfikаsnо lеčеnjе, kоntrоlu i prеvеnciјu.

 

Opis pronalaska

 

Pronalazak se odnosi na fitopreparat koji predstavlja novu kombinaciju tri biljna ekstrakta sa antimikrobnim, antiinflamatornim i antioksidativnim delovanjem. Dobijeni fitopreparat je namenjen primeni u preventivne i terapijske svrhe promena na koži i sluzokoži bakterijske i gljivične etiologije u humanoj i veterinarskoj medicini, i promena kod kojih usled dejstva slobodnih radikala dolazi do upala i ubrzanog starenja kože.

 

Pokazano je da su navedeni novi fitopreparati vrlo efikasni u suzbijanju uzročnika purulentnih infekcija (piodermija, dekubitusa, rana), uključujući i MRSA sojeve. Posebno je važno što je potvrdjeno u in vivo ispitivanjima da primena navedenih fitopreparata ne dovodi do pojave iritacije na mestu aplikacije ili do drugih neželjenih efekata. Pored preporučene upotrebe u slučajevima infekcija izazavnih rezistentnim sojevima, pogodna je i primena u slučajevima gde je neophodno izbeći tretman antibioticima (u slučaju hroničnih purulentnih infekcija kod ljudi i životinja, dekubitusa).

 

Status projekta

 

Za ovaj pronalazak podneta je nacionalna patentna prijava.

 

Komercijalni status

 

CTT je zainteresovan za saradnju sa kompanijama koje bi licencirale/komercijalizovale ovaj proizvod.

 

Istraživači

 

Ovaj proizvod je rezultat zajedničkog rada istraživača Tehnološko-metalurškog i Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Instituta “Dr Josif Pančić”, i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu.

 

Dodatne informacije o projektu

 

Dokument projekta – PDF