Program TTF

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM TTF
STATUS: OTVOREN

Cilj programa/projekta
 • Stimulisanje komercijalizacije istraživanja ili kreativnih radova koji se sprovode u javnim
  naučnoistraživačkim organizacijama;
 • Poboljšavanje prakse transfera tehnologije u javnim naučnoistraživačkim organizacijama u Srbiji;
 • Povećavanje broja istraživača spremnih da podnesu prijave za finansiranje svojih istraživanja;
 • Stvaranje sposobnosti u javnim naučnoistraživačkim organizacijama da obavljaju naručena istraživanja i slične konsultantske usluge.
Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Podnosioci prijave mogu biti javne naučnoistraživačke institucije, kao i sve druge institucije i organizacije akreditovane za istreaživanje i razvoj (uključujući privatne), kao što su: univerziteti, fakulteti, istraživački instituti, i druge organizacije za istraživanje i razvoj u Srbiji. Sa Podnosiocima Prijave koji dolaze sa javnih naučnoistraživačkih institucija biće postupano u skladu sa okvirom za saradnju koji je uspostavljen sa postojećim Centrima za transfer tehnologije, dok će se ostali Podnosioci Prijave smatrati direktnim klijentima kancelarija za transfer tehnologije (KTT). KTT će razmotriti Prijave iz svih oblasti nauke i tehnologije za potencijalnu komercijalizaciju.

Konkursna procedura i vremenski rok

PROCEDURA UNIVERZITETA U BEOGRADU
-Program TTF-

 

Procedura Univerziteta u Beogradu za prijavlјivanje projekata je sledeća:

PRIPREMNE RADNјE:

 1. Savetovanje sa timom Centra za transfer tehnologije UB u vezi pripreme projektne prijave (ovaj korak nije obavezan, ali se preporučuje u cilјu pripreme uspešne prijave).
 2. Regulisanje odnosa između istraživača (model ugovora)
 3. Regulisanje odnosa između istraživača i poslodavca (članice Univerziteta) (model ugovora)
 4. Popunjavanje Application For Services Form
 5. Dobijanje saglasnosti Univerziteta u Beogradu podrazumeva sledeće:

 

PRIJAVLjIVANјE PRIHVAĆENIH PROJEKATA:

Nakon dobijanja saglasnosti o prihvatanju projekta od strane Univerziteta, potrebno je da rukovodilac projekta:

 1. Kreira nalog na TTF portalu
 2. Skenira i učita prijavu na TTF portal
 3. Technology Readiness Level (na portalu)

 

NAKON ODOBRAVANJA PROJEKTA:

Za sva dodatna pitanja u vezi obavezne interne procedure Univerziteta u Beogradu, i pomoć oko pripreme prijava molim Vas da se obratite timu Centra za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu putem el. pošte ctt@rect.bg.ac.rs ili telefona 011 26 22 953.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Maksimalno trajanje razvojnih aktivnosti koje finansira KTT ne sme trajati duže od 6 meseci. Ukoliko Korisnik podrške predloži komercijalnog partnera koji je zainteresovan za iskorišćavanjem tehnologije koja je predmet prijave i voljan je da kofinansira razvojne aktovnosti, ovaje period može trajati do godinu dana. Prosečan predviđeni iznos za finansijsku podršku je 10,000 EUR po projektu i ne može biti viši od maksimalnih 50,000EUR. Ovaj iznos može biti veći ukoliko Korisnik prijave predloži komercijalnog partnera koji je zainteresovan da komercijal izuje tehnologiju koja je predmet prijave. Za iznose grantova iznad 20,000 EUR zainteresovanost komercijalnog partnera može biti izražen kroz formalno ugovor o zajedničkom razvoju gde komercijalni partner kofinansira najmanje 30% predloženih razvojnih aktivnosti Korisnika podrške, ili formalni ugovor kojim se komercijalizuje tehnologija (npr. Licencni ugovor). U ovakvim slučajevima Stručna komisija može odobriti ugovore sa finansijskom podrškom do 50,000 EUR. Detalji finansijske podrške i budžeta će biti predloženi od strane Korisnika podrške u fazi prijave i kasnije, nakon razmatranja mogu biti prihvaćeni od strane Stručne komisije KTT.

Ukoliko je budžet u Razvojnom planu iznad 20,000 EUR, podnosilac prijave mora da u okviru prijave podnese pismo zainteresovanosti od strane komercijalnog parntera, sa jasno izraženom namerom komercijalnog parntera da kofinansira minimalno 30% razvojnih aktovnosti u vezi sa pronalaskom iz prijave. Pismo zainteresovanosti je dovoljno za fazu prijave . Za prijave koje su pozitivno ocenjene od strane Stručne komisije, potpisivanje Ugovora o podršci u komercijalizaciji će ustupiti tek nakon potpisivanja ugovora o zajedničkom razvoju između Korisnika podrške i komercijalnog partnera u kome se on obavezuje da kofinansira najmanje 30% ukupnih troškova iz budžeta za razvoj.
Uloga finansijske podrške je da podigne stepen tehnološke spremnosti tehnologije kako bi bila što zanimljivija potencijalnim partenrima iz industrije. Ovo finansiranje može biti upotrebljeno za pripremu i podnošenje patentne prijave, razne vrste testiranja, izrade prototipa, itd. Troškovi angažovanja eksternh stručnjaka u toku komercijalizacije su takođe dozvoljeni. KTT će podneti sve troškove u vezi sa komercijalizacijom specificiranim u Razvojnom planu.

U slučaju povezivanja Korisnika podrške sa komercijalnim partenrom zaintersovanim za iskorišćavanjem tehnologije koja je predmet prijave, Stručna komisija može da odobri neophodnu finansijsku podršku u iznosu do maksimalno 50,000 EUR. U slučajevima kad finansijska podrška potrebna u fazi pregovaranja i zaključivanja transakcija, Stručna komisija može odobriti dodatno finansiranje. Ukupni iznos finansisjke podrške po jednoj prijavi ne može preći 50,000 EUR. Dodatno finansiranje može biti odobreno samo u slučaju da komercijalni partner zainteresovan za iskorišćavanje tehnologije pristane da kofinansira dodatni razvoj sa minimalno 30% u novcu.

Trajanje programa

Trajanje projekta je do šest meseci.

Posebni zahtevi

Prijava se podnosi u skladu sa procedurom Univerziteta

Ograničenja

Nema

Kontakt

Za sva dodatna pitanja u vezi obavezne interne procedure Univerziteta u Beogradu, i pomoć oko pripreme prijava molim Vas da se obratite timu Centra za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu putem el. pošte ctt@rect.bg.ac.rs ili telefona 011 26 22 953.

PROCEDURA UNIVERZITETA U BEOGRADU
-Program TTF-

 

Procedura Univerziteta u Beogradu za prijavlјivanje projekata je sledeća:

PRIPREMNE RADNјE:

 1. Savetovanje sa timom Centra za transfer tehnologije UB u vezi pripreme projektne prijave (ovaj korak nije obavezan, ali se preporučuje u cilјu pripreme uspešne prijave).
 2. Regulisanje odnosa između istraživača (model ugovora)
 3. Regulisanje odnosa između istraživača i poslodavca (članice Univerziteta) (model ugovora)
 4. Popunjavanje Application For Services Form
 5. Dobijanje saglasnosti Univerziteta u Beogradu podrazumeva sledeće:

 

PRIJAVLjIVANјE PRIHVAĆENIH PROJEKATA:

Nakon dobijanja saglasnosti o prihvatanju projekta od strane Univerziteta, potrebno je da rukovodilac projekta:

 1. Kreira nalog na TTF portalu
 2. Skenira i učita prijavu na TTF portal
 3. Technology Readiness Level (na portalu)

 

NAKON ODOBRAVANJA PROJEKTA:

Za sva dodatna pitanja u vezi obavezne interne procedure Univerziteta u Beogradu, i pomoć oko pripreme prijava molim Vas da se obratite timu Centra za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu putem el. pošte ctt@rect.bg.ac.rs ili telefona 011 26 22 953.