Mučite se sa popunjavanjem logičke matrice projekta? Ovaj tutorijal će vam pomoći

Mučite se sa popunjavanjem logičke matrice projekta? Ovaj tutorijal će vam pomoći

Kako biste svoju ideju mogli da pretočite u projekat i obezbedite finansiranje od odgovarajućeg donatora neophodno je da vaša ideja – koliko god ona briljantna bila – bude na pravi način projektno razrađena i definisana.

Da bi to zaista tako i bilo pomaže nam logički okvir – metoda analize i planiranja projekta. Njega čine Pristup logičkog okvira i Matrica logičkog okvira.

Pristup logičkog okvira predstavlja uzročno–posledične i hijerarhijske odnose između različitih projektnih aktivnosti, očekivanih rezultata, specifičnih ciljeva i opšteg cilja našeg projekta. Ovaj pristup jeste skup alata koji nam omogućava da sve informacije prikupljene u fazi programiranja uobličimo u smislenu celinu koja će sa jedne strane formom ispunjavati zahteve potencijalnog donatora a sa druge pojednostavljivati implementaciju projekta i njegovo praćenje.

Jedan od tih alata jeste i Logička matrica (Logical Framework Matrix, LFM ili skraćeno Logframe). Prednost logičkog pristupa je završna, matrična struktura koja daje jasnu i celovitu sliku projekta. Ova struktura je razvijena još krajem šezdesetih godina prošlog veka od strane američke Agencije za međunarodni razvoj (USAid) a korene vuče iz američke vojske, odnosno armijske nabavke i logistike. Naime, u nekom trenutku su čelni ljudi ove agencije shvatili da se suočavaju sa tri grupe problema prilikom implementacije razvojnih projekata:

  1. Planiranje je bilo neodređeno, projektni ciljevi nisu bili strogo definisani, čime je ujedno bilo otežano i praćenje i evaluacija projekta;
  2. Upravljačke odgovornosti nisu bile jasno određene, i
  3. Evaluacija je često bila nemoguća misija, jer nije postojao zajednički sporazum oko toga šta se projektom zaista želelo postići.

Budući da niko ne voli da baca novac, pristup logičke matrice usvojila je većina donatora i koristi ga do dana današnjeg.

U našem video zapisu pogledajte više o logičkoj matrici, kako ona izgleda i kako se popunjava njen obrazac.

Autor: Dušan Bugarski, Projektno savetovalište