Fond CTT | Centar za Transfer Tehnologije

Fond CTT

Naučnoistraživačka delatnost je prepoznata kao glavni činilac i pokretač privrednog i ukupnog društvenog razvoja Republike Srbije. Univerzitet u Beogradu je ustanova sa najdužom i najblistavijom tradicijom naučnog rada u Srbiji, a nastavnici, istraživači i saradnici Univerziteta u Beogradu čine najveći deo naučnog potencijala zemlje. Istraživači sa našeg univerziteta rukovode značajnim brojem međunarodnih i domaćih projekata u oblasti osnovnih, primenjenih i razvojnih istraživanja ili učestvuju u njihovoj realizaciji. Nauka, tehnološki razvoj i inovacije imaju sve značajniju ulogu u podsticanju ekonomskog razvoja. Ulaganjem u inovativne tehnologije i promocijom inovacija postiže se poboljšanje servisa i usluga kao i konkurentnost na tržištu.

Osnovni zadatak Centra za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu je identifikacija, zaštita i komercijalizacija rezultata naučnoistraživačkog i stručnog rada i zaštita intelektualne svojine Univerziteta.

Fond Centra za transfer tehnologije pruža mogućnost donatorima da svoje donacije iskoriste kao podršku inovacijama u Srbiji i vide doprinos koji novi uspešni poslovni poduhvati donose Univerzitetu i društvu u celini.

Kroz ovaj fond, Univerzitet će nastojati da obezbedi da dobre ideje budu razvijene do faze kada se mogu preneti sa Univerziteta na privredu. Ovo se može postići uspostavljanjem novih ili licenciranjem tehnologija postojećim kompanijama koje imaju mogućnost dovođenja novih proizvoda na tržište.

Potpisivanjem Ugovora o donatorstvu Univerzitet će prihvatati donacije i koristiti ih za razvoj novih tehnologija koje nastaju na Univerzitetu.

Fond će popuniti prazninu između postojeće finansijske podrške istraživanjima, infrastrukture na Univerzitetu i ulaganja od strane industrije čime će se omogućiti napredak najinteresantnijih inovacija koje potiču sa bilo kog fakulteta ili instituta, člana Univerziteta.

Nakon uspešne komercijalizacije projekata, utrošena sredstva će biti vraćena u fond i koristiće se kao podrška za nove projekte.

Donacije možete uplatiti putem vaše banke na dole navedeni broj računa ili direktno online putem linka (uskoro).

Sve Vaše donacije iskoristićemo za unapređenje veze između nauke, tehnologije i ekonomije i za doprinos podsticanju razvoja inovativnih tehnologija.

U slučaju bilo kakvih pitanja vezanih za donacije možete se obratite Centru za transfer tehnologije putem elektronske pošte ctt@rect.bg.ac.rs ili na telefon 011/32 07 496.

Broj računa: 840-1835666-14
Poziv na broj: 312
Svrha uplate: Donacija
Primalac: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg 1, 11000 Beograd

Share Button